Trabaho

sa pamamagitan ng Lisa Harper

Matutong gumamit ng sakit upang palakasin ang iyong pananampalataya, ituro sa iba upang ang ebanghelyo, at tandaan ang kalooban ng Diyos ay hindi kailanman ay magdadala sa iyo sa isang lugar kung saan ang Kanyang biyaya ay hindi sang-ayunan mo.