4 Mga Pangako ng Pagkabukas-palad

Debosyonal sa Pagtatapos ng Taon

yeo collage pangunahing larawan

Kapag tayo ay mapagbigay...

inilipat namin ang aming focus.

Mateo 6:19-21

Huwag kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang mga gamu-gamo at mga insekto ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay pumapasok at nagnanakaw. Ngunit mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang mga gamu-gamo at mga insekto ay hindi sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nanghuhukay at nagnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso.

nararanasan natin ang paglalaan ng Diyos.

2 Corinto 9:6-8

Tandaan mo ito: Ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani rin ng kaunti, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa sa inyo ay dapat magbigay ng kung ano ang inyong ipinasiya sa inyong puso na ibigay, hindi nag-aatubili o napipilitan, dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. At kayang pagpalain kayo ng Diyos ng sagana, upang sa lahat ng mga bagay sa lahat ng oras, na taglay ang lahat ng inyong kailangan, ay sumagana kayo sa bawat mabuting gawa.

itinatayo natin ang ating pananampalataya.

1 Timoteo 6:17-19

Ipag-utos mo sa mga mayayaman sa kasalukuyang mundong ito na huwag maging mayabang ni maglagak ng kanilang pag-asa sa kayamanan, na hindi tiyak, kundi ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos, na saganang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Inutusan silang gumawa ng mabuti, yumaman sa mabubuting gawa, at maging bukas-palad at handang magbahagi. Sa ganitong paraan sila ay mag-iipon ng kayamanan para sa kanilang sarili bilang isang matatag na pundasyon para sa darating na panahon, upang mahawakan nila ang buhay na tunay na buhay.

iginagalang natin ang Diyos.

2 Corinto 9:11-12

Kayo ay pagyayamanin sa lahat ng paraan upang kayo ay maging bukas-palad sa bawat pagkakataon, at sa pamamagitan namin ang inyong pagiging bukas-palad ay magbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Ang paglilingkod na ito na inyong ginagawa ay hindi lamang nagbibigay ng mga pangangailangan ng bayan ng Panginoon kundi nag-uumapaw din sa maraming pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos.

Mag-sign up para sa mga paalala na sumali sa aming live na 4 na linggong debosyonal na pag-aaral.
Sa us Sa labas ng US

MAKITA

ANO

DIYOS KO!

MAAARI

GAWIN

SA PAMAMAGITAN NG

IKAW

Handa nang mamuhunan sa lahat ng ginagawa ng Diyos?