Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Iunat Ang Katotohanan

Tim Somers Marso 12, 2023

May buhay sa kabilang panig ng pagpapabaya. Sa "Stretch The Truth," hinahamon tayo ni Pastor Tim Somers na magtiwala na ang parehong Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa libingan ay gustong magbigay ng buhay sa ating mga sitwasyon.

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa