Ang Elevation Ng App

Panoorin ang sermon na ito.

Alisin Nang Kaunti Ang Takip

Pastor Steven Furtick Agosto 02, 2020

Maaaring hindi mo nararamdaman na mayroon kang sapat, ngunit maraming magagawa ang Diyos sa kaunti. Sa “Take The Lid Off A Little,” binaling ni Pastor Steven Furtick ang kuwento ng propetang si Elijah sa panahon ng taggutom upang ipakita sa atin kung paanong ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng “hindi sapat.”

May kilala kang kailangang makinig sa sermon na ito?

Ibahagi ang sermon na ito

Bigyan Ngayon

Manood ng Higit Pa